Mene sisältöön

Sähkö ja ympäristö

Sähkö ja ympäristö

Viimeisten 25 vuoden kuluessa sähkön käyttö on Suomessa kasvanut yli kolminkertaiseksi, ja kasvu jatkuu edelleen. Vaikka sähkö on käyttövaiheessa melko puhdasta energiaa, sen tuottamisessa syntyy polttoaineesta riippuen monenlaisia ympäristövaikutuksia.

Suurimmat ympäristövaikutukset energiantuotannossa liittyvät uusiutumattomien, fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämisestä onkin EU:ssa tehty selvät tavoitteet, joiden toteuttamisessa Suomen energiateollisuus on ilahduttavasti muita EU-maita edellä.

Kansainväliset ilmastosopimukset sekä muut ympäristön hyvinvointiin tähtäävät toimenpiteet ovat tärkeitä pyrittäessä parantamaan ympäristön tilaa, mutta huomion kiinnittäminen pelkästään tuotantovaiheen ympäristövaikutuksiin ei riitä. Ympäristövaikutuksia syntyy paljon sähkölaitteiden ja niistä syntyvän romun käsittelyssä ja jonkin verran myös sähkön käytössä.

Yksittäisen ihmisen kulutustottumukset ja laitteiden ja romun käsittelyyn liittyvät tavat vaikuttavat siihen, miten suureksi ympäristön kokonaiskuormitus sähkön käytön seurauksena muodostuu.

Vuonna 1997 Energia-alan Keskusliitto Finergy, Sähköenergialiitto Sener sekä Suomen Kaukolämpö allekirjoittivat kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa energiansäästösopimukset, joiden tavoitteena on tehdä energian tuotannon, siirron ja jakelun sekä loppukäytön tehokkuuden edistämisestä vakiintunut osa alan yritysten toimintaa. Sähkön käyttö tulee edelleen kasvamaan tulevina vuosikymmeninä ja sähköllä on keskeinen asema paitsi yritystoiminnassa myös kotitalouksissa. Siksi onkin tärkeää, että me kaikki opimme käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti ja järkevästi.

Energiantuotannon ympäristövaikutuksia on lähemmin tarkasteltu sivujemme osiossa Energiankäytön ympäristövaikutukset. Sähkön käyttäjän kannalta samaa asiaa on tarkasteltu osiossa Energiankulutus ja -säästö.

Sivun alkuun