STEK - Sähköturvallisuuden edistämiskeskus
Ajankohtaista
STEK-info
Sähkön käyttö kotona
Lapset ja sähkö
Sähköturvallisuus
Kun sähköä ei tule...
Ukkonen
Sähkö ja rakentaja
Sähkö ja ympäristö
Julkaisuja jokamiehelle
Kiinteistöjen sähköverkot
Kysy sähköstä
Usein kysyttyä
Sähköasentajaksi tai sähköinsinööriksi?
Ammattilaisille: Koulutusta ja julkaisuja
Avustukset
Avustusohjeet
Valmistuneet hankkeet
Muita sähköalan avustusten jakajia
Hakulomakkeet
Sähköalan turvallisuussuosituksia
Etusivu Sivukartta Yhteystiedot Palaute
Haku
Avustusohjeet

 

 

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry:n (STEK) hallitus on vahvistanut seuraavat avustusten hakuohjeet:

 

1                    STEK myöntää sääntöjensä 2 §:n tarkoitusperien toteuttamiseksi yhteisöille ja yksityisille kansalaisille

                      avustusta sähköalan standar­disointi- ja muuta ohjeistotyötä, energiansäästöä, toimialan ympäristökysymysten

                      selvittämistä ja kansainvälistymistä sekä koulutus- ja tutkimustyötä edistäville hankkeille.

 

                      Sähköturvallisuuden Tukirahastosta myönnetään avustukset rahaston sääntöjen mukaan.

 

2                    STEK:in hallitus päättää jaettavista avustuksista.

 

                      Sähköturvallisuuden Tukirahastosta myönnettävistä avustuksista päättää tätä varten nimetty rahastotoimikunta.

 

3                    Avustusten hakemisesta tiedotetaan STEK:in jäsenjärjestöjen omistamissa tai julkaisemissa lehdissä sekä talouselämän merkittävimmissä lehdissä. Hakemuslomake on saatavilla STEK:in verkkosivuilla.

 

                      Jos hakemuksen kohde toteutetaan useiden osapuolien yhteistyönä, avustuksen hakija laatii selvityksen myös jokaisen muun osapuolen osuudesta kohteen toteuttamisessa ja kustannuksissa. Oman työn osuus eritellään hakemuksessa.

 

                      Hakemuksessa on lisäksi ilmoitettava mistä muualta on vastaavana aikana samaan kohteeseen haettu tai myönnetty avustusta.

 

4.                   Myönnetyistä avustuksista laaditaan sopimus avustuksen saajan kanssa. Tätä varten avustuksen saajan tulee, STEK:in sitä pyytäessä, esittää kaupparekisteriote, ilmoitus elinkeinon harjoittamisesta tai muu vastaava selvitys yrityksestä tai yhteisöstä ja sen nimenkirjoitusoikeudesta.

                      Sopimuksessa avustuksen saaja sitoutuu antamaan STEK:ille julkaisu- ja käyttöoikeudet tuotettuun aineistoon ellei erityisestä syystä toisin sovita. Myytäväksi tarkoitettujen julkaisujen kuten esim. oppikirjojen osalta STEK:ile annetaan oikeus julkaista aineisto verkkosivuillaan kuuden kuukauden kuluttua julkaisun valmistumisesta.

 

5.                   Avustuksen saajan tulee antaa projektin tai hankkeen päätyttyä selvitys myönnetyn avustuksen käytöstä kustannuslaskelmineen.  Selvityksen tultua hyväksytyksi avustus maksetaan avustuksen saajan ilmoittamalle pankkitilille.  Avustuksen saaja on tämän lisäksi velvollinen antamaan hankkeen edistymisestä ja kustannusarvion toteutumisesta väliraportteja sovituin aikavälein. Mikäli näyttää siltä, että hanke ei toteudu sovitussa aikataulussa, on aikataulun muutoksesta sovittava STEK:in kanssa, muussa tapauksessa avustus voidaan tällä perusteella jättää maksamatta.

 

                      Avustuksella tuettavan hankkeen tavoitteena tulee saada aikaan sähköalaa hyödyttävä lopputulos. Avustuksen saajan on ilmoitettava lopputuloksen hyödyntämis- tai julkistamis- ja tiedottamisvaiheessa hankkeen tukijan ja avustuksen myöntäneen eli  STEK:in myötävaikuttaminen asian toteuttamisessa.

 

6                    Seuraavaa kokonaista kalenterivuotta koskevat avustushakemukset on toimitettava STEK:ille viimeistään hakuvuoden syyskuun loppuun mennessä. Muiden hankkeiden avustusten haulle ei aseteta määräaikaa.

 

                                                 Helsinki 3.11.2006

                                   Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry

                                                      Hallitusetusivulle   etusivulle tulosta   tulosta sivun alkuun   sivun alkuun