Ajankohtaista
 STEK-info
 Sähköturvallisuus
 Sähkö ja rakentaminen
 Sähkö ja ympäristö
 Koulutus ja julkaisut
 Avustukset
 Palaute
 Haku
 Ohjeet
 Ylläpito
 Kysy sähköstä

Sähköturvallisuus – sähköasennukset


Sähkötöiden johtaja

Miksi sähkötöiden johtaja?

Jokaisen yrityksen, joka tekee sähkötöitä eli sähkölaitteiston rakennus-, korjaus- ja huoltotöitä sekä sähkölaitteen korjaus- ja huoltotöitä, on nimettävä sähkötöiden johtaja näitä töitä varten. Velvollisuus nimeämiseen perustuu sähköturvallisuuslainsäädäntöön. Sähkötöiden johtajalla pitää olla asianmukainen pätevyystodistus. Sähkötöiden johtaja on aina luonnollinen henkilö.

Mitkä ovat sähkötöiden johtajan lakimääräiset tehtävät?

Lain mukaan sähkötöiden johtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että:

  • sähkötöissä noudatetaan sähköturvallisuussäännöksiä
  • rakennetut, korjatut ja huolletut sähkölaitteet ja sähkölaitteistot ovat sähköturvallisuussäännösten edellyttämässä kunnossa, ennen kuin ne otetaan käyttöön tai luovutetaan toiselle.
  • henkilöt, jotka hänen alaisuudessaan tekevät sähkötöitä, ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä.

Voiko sähkötöiden johtajalla olla muita tehtäviä?

Sähkötöiden johtaja on yleensä työsuhteessa sähkötöitä tekevään yritykseen tai sen toimitusjohtaja tai omistaja. Työnantajan ja työntekijän välisessä työsopimuksessa on yleensä sovittu, että sähkötöiden johtajalla on muitakin tehtäviä. Tehtävänimike voi näin ollen olla muukin kuin sähkötöiden johtaja.

Sähkötöitä tekevän yrityksen on annettava sähkötöiden johtajalle riittävät ja tosiasialliset mahdollisuudet johtaa ja valvoa sähkötöitä.

Onko sähkötöiden johtajan vastuu muuttunut sähköturvallisuuslainsäädännön muuttumisen seurauksena?

Sähköturvallisuus-, työ- tai vahingonkorvauslainsäädännön sähkötöiden johtajaa koskevien säännösten sisältö ei ole muuttunut, vaikka uusi sähköturvallisuuslaki on tullut voimaan. Sähköturvallisuusvalvonnan toimintaperusteet ovat muuttuneet siten, että viranomaisten holhousta on vähennetty ja sähköalalla toimivien vapautta toimia itsenäisesti ilman välitöntä valvontaa on lisätty.

Tämä on vaikuttanut niin, että sähkötöiden johtajan vastuu asennusten sähköturvallisuudesta on korostunut. Sähkötöiden johtajien on itse ratkaistava, täyttääkö joku asennustapa ja työmenetelmä sähköturvallisuuden olennaiset vaatimukset. Tulkintatapauksissa ei viranomainen enää toimi ratkaisijana, vaan sähkötöiden johtajat yhdessä muiden alalla toimivien kanssa tekevät ratkaisut ja vastaavat niistä. Sähkötöiden johtajien on oltava aktiivisia sähköturvallisuuden tuottajia.

Miten toimii hyvä sähkötöiden johtaja?

Sähkötöiden johtaja hoitaa lakimääräiset tehtävänsä esimerkiksi seuraavin tavoin:

Sähkötöiden kestäessä sähkötöiden johtaja huolehtii siitä, että sähköturvallisuuteen liittyvät lait, asetukset, päätökset, määräykset ja ohjeet ovat henkilöstön käytettävissä työntekopaikalla. Hänen pitää itse olla tavoitettavissa, ja hän myös organisoi tiedonkulun hoitamisen sähkötöihin osallistuvien kesken.

Ennen sähkölaitteiden käyttöönottoa ja luovuttamista tilaajalle sähkötöiden johtaja huolehtii siitä, että sähkölaitteiden säännöstenmukainen kunto voidaan todeta. Hän organisoi seuraavat toiminnot:

  • käyttöönottotarkastus ja siihen liittyvät tarkastukset ja mittaukset
  • henkilökunnan opastaminen mittalaitteiden käytössä
  • varmennusjärjestelmä kokonaisuudessaan turvallisuuden ja toimivuuden kannalta
  • sähkötöitä tekevien sähköturvallisuuteen liittyvien koulutusohjelmien tarkistaminen
  • sähköturvallisuussäännösten edellyttämä dokumentointi.

Hän organisoi myös tarpeen mukaan käytönopastuksen, käyttöohjeiden antamisen ja riittävien sähköturvallisuuden kannalta olennaisten merkintöjen tekemisen sähkölaitteistoihin.

Sähkötöiden johtaja varmistaa sähkötöitä tekevien henkilöiden ammattitaidon ja riittävän opastuksen esimerkiksi seuraavin tavoin:

Sähkötöiden johtaja organisoi henkilökunnan rekrytoinnin niin, että pystytään päättelemään palkattavan henkilön kyvyt ja edellytykset tehdä itsenäisesti sähkötöitä. Hän myös organisoi aukottoman tiedonkulun sähkötöitä tekevien keskuudessa.

Sähkötöiden johtaja varmistaa, että tekijät ovat ammattitaitoisia tekemään itsenäisesti sähkötöitä ottaen huomioon sähköalan töistä annetun KTM:n päätöksen (516/96) 11 §:ssä mainitut ammattitaitovaatimukset. Hän selvittää, miten tekijät on opastettu sähkötöihin sekä onko tekijöillä ammattikirjat ja henkilökortit. Hän huolehtii siitä, että sähkötöitä tekemään lähetetään vain riittävän ammattitaitoinen tai opastettu henkilö, ja että turvallisuusasiat ovat ja pysyvät ajantasalla henkilökunnan keskuudessa.

Esimerkillisesti tehtäviään hoitava sähkötöiden johtaja organisoi tarvittaessa henkilökunnan opastamisen ja perehdyttämisen, myös työ- tai tehtäväkohtaisen työnopastuksen työkohteessa; valvojan nimeämisen sekä henkilökunnan koulutuksen, vaikka työnantajalla onkin työturvallisuuslainsäädännön mukaan ensisijainen koulutusvelvollisuus.

Hyvin tehtäviään hoitava sähkötöiden johtaja huolehtii myös seuraavista asioista:

Sähkötöiden johtaja huolehtii siitä, että sähköturvallisuuteen liittyvät asiat otetaan henkilöstön koulutuksessa riittävästi huomioon, mikäli tämä tehtävä hänelle työ- tai muun sopimuksen mukaan kuuluu.

Hän valvoo itse riittävästi ja säännöllisesti sähkötöiden toteutusta ja on järjestänyt varmistuksen siitä, että käytettävät tarvikkeet ovat turvallisia ja asianmukaisia

sivun alkuunSTEK
Jäsenet
Yhteystiedot
Hallinto
Säännöt
FimteknoSähköturvallisuuden edistämiskeskus - STEK ry