Ajankohtaista
 STEK-info
 Sähköturvallisuus
 Sähkö ja rakentaminen
 Sähkö ja ympäristö
 Koulutus ja julkaisut
 Avustukset
 Palaute
 Haku
 Ohjeet
 Ylläpito
 Kysy sähköstä

Sähköturvallisuus – Sähkölaitteistojen tarkastukset


Tarkastustietoa sähkölaitteistojen haltijoille


Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastukset


Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä edellyttää, että niille käytössä oleville sähkölaitteistoille, joiden osalta ei aikaisemmin ole edellytetty määräaikaistarkastusten suorittamista, on tarkastus teetettävä vuoden 1999 loppuun mennessä. Vastuu määräaikaistarkastusten tilaamisesta kuuluu sähkölaitteistojen haltijalle.

Huolehtimalla siitä, että sähkölaitteiston haltijan vastuulla oleville sähkölaitteille tehdään ajallaan määräaikaistarkastukset, pyritään varmistumaan sähkölaitteiston käyttöturvallisuudesta ja ennalta estämään mahdollisten sähkövahinkojen syntyminen tulevaisuudessa.

Määräaikaistarkastusten teettämisestä huolehtimalla haltija varmistaa sähkölaitteistonsa käyttövarmuuden ja voi vähentää
ei-toivottavia sähkölaitteistojen käyttöhäiriöistä johtuvia keskeytyksiä.

Sähkölaitteiston haltijalla on määräaikaistarkastuksen yhteydessä mahdollisuus saada arvokasta tietoa sähkölaitteistonsa
ajanmukaisuudesta, suojaamismahdollisuuksista ilmasto-olosuhteita ja ilkivaltaa vastaan sekä etenkin sähköturvallisuudesta
ja sähkölaitteiston tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Samalla esimerkiksi isännöitsijät haltijoiden edustajina saavat tiedon
sähkölaitteiston huolto- ja kunnossapidon toimivuudesta.

Aina on kuitenkin mahdollista, että määräaikaistarkastuksen teettämisestä huolimatta sähkölaitteistosta voi aiheutua ennalta
arvaamaton ja äkillinen vahinko, esimerkiksi tulipalo. Ajoissa teetetty sähkölaitteiston määräaikaistarkastus kuitenkin olennaisesti pienentää riskiä siitä, ettei vakuutus korvaa aiheutuneita vahinkoja, tai että sähkölaitteiston haltija joutuisi vahingonkorvausvastuuseen mahdollisesti aiheutuvista henkilö- ja esinevahingoista.

Millaisia sähkölaitteistoja ja ketä uusi velvoite koskee?


Aikaisemmin sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuksia teki ainoastaan sähköturvallisuusviranomainen ja vain noin 1000 kohteelle.

Uudet säädökset toivat määräaikaistarkastusvelvoitteen arviolta noin 100 000 jo käytössä olevalle sähkölaitteistolle.
Määräaikaistarkastusten tekemisestä ei enää vastaa sähköturvallisuusviranomainen, vaan haltijan on tilattava ne kaupallisina palveluina.

Sähkölaitteistolla tarkoitetaan sähkölaitteista ja tarvikkeista asennettua toiminnallista kokonaisuutta, joka jakaa ja käyttää
sähköenergiaa esimerkiksi rakennuksessa.

Uusi määräaikaistarkastusvelvoite koskee valtionhallinnon, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisten yhteisöjen, kiinteistöyhtiöiden ja teollisuusyritysten hallinnassa olevien rakennusten ja ulkoalueiden sähkölaitteistoja.

Tällaisia määräaikaistarkastettavia kohteita ovat sähkölaitteistot liike- ja toimistorakennuksissa ja julkisissa rakennuksissa kuten kouluissa, päiväkodeissa, kirjastoissa, terveydenhoitolaitoksissa, hallintorakennuksissa, kirkoissa, teattereissa ja muissa kokoontumisrakennuksissa. Myös teollisuus- ja maatalousrakennuksia, joiden sähköasennusten suojana on yli 35 ampeerin nimellisvirtainen sulake, koskee määräaikaistarkastusvelvoite.

Vaikka asuinrakennusten sähkölaitteistolle ei säädösten perusteella ole asetettu velvoitetta määräaikaistarkastuksesta, on niiden teettäminen suositeltavaa asuinkiinteistöissäkin.

Mitä määräaikaistarkastuksella tarkoitetaan?


Määräaikaistarkastuksessa tarkastetaan, että:

 • sähkölaitteiston käyttö on turvallista.

 • sähkölaitteistolle on laadittu huolto- ja kunnossapito-ohjelma ja ohjelman mukaiset huoltotoimenpiteet on tehty.

 • sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä.

 • sähkölaitteiston laajennus- tai muutostöille on tehty asianmukaiset tarkastukset, joita ovat laajennus- tai muutostyön
  tekijän käyttöönottotarkastus ja valtuutetun laitoksen tai valtuutetun tarkastajan varmennustarkastus.Määräaikaistarkastuksia tekevät sähkölaitteistotyypistä riippuen valtuutetut laitokset ja tarkastajat sekä rajoitetummalla
alueella sähköturvallisuusviranomaisen rekisteröimät sähköurakoitsijat ja tarkastettavan sähkölaitteiston asennustöiden johtamiseen oikeuttavan pätevyystodistuksen omaavat henkilöt.

Määräaikaistarkastuksesta annetaan sähkölaitteiston haltijalle tarkastajan allekirjoittama tarkastuspöytäkirja, jossa
yksilöidään tarkastusta koskevat tiedot ja tarkastuksessa havaitut sähköturvallisuuteen liittyvät puutteet.

Määräaikaistarkastuksia tehdään sähkölaitteistoille vähintään 5-15 vuoden välein riippuen sähkölaitteistojen vaativuudesta.
Tavanomaisten rakennusten sähkölaitteistojen määräaikaistarkastusväli voi olla 15 vuotta, mutta esimerkiksi vaativimpien lääkintätilojen ja joidenkin räjähdysvaarallisten tilojen osalta enintään 5 vuotta. Kohteille, joille tällaisia
määräaikaistarkastuksia ei ole aikaisemmin edellytetty, ne on tehtävä viimeistään vuoen 1999 loppuun mennessä.

sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry:n jäsenyhteisöt edustavat laajasti sähköturvallisuuden sidosryhmiä:

 • Sähköenergialiitto ry SENER

 • Sähköinsinööriliitto ry

 • Suomen Rakennuttajainliitto ry

 • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

 • Sähkö-, elektroniikka- ja tietoteollisuusliitto ry

 • Teknisen Kaupan Liitto ry

 • Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ry

 • Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liitto ry

 • Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto ry

 • Elektroniikan Tukkukauppiaat ry

 • Finnet-liitto ry

 • Sähköalojen ammattiliitto ry

 • Suomen Sähköteknikkojen Liitto ry

 • Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS ry


sivun alkuunSTEK
Jäsenet
Yhteystiedot
Hallinto
Säännöt
FimteknoSähköturvallisuuden edistämiskeskus - STEK ry