Mene sisältöön

Laitteiden myyjien turvallisuusvastuu

Suomessa on markkinoilla kymmeniätuhansia sähkö­laitteita. Suurin osa niistä täyttää sähköturvallisuus­vaatimukset. Markkinoilta löytyy kuitenkin vuosittain satoja puutteellisia tuotteita, joista kymmenissä on vakavia turvallisuuspuutteita.

Kuluttajat haluavat yhä enemmän tietoa sähköturvallisuudesta. He ovat kiinnostuneita myös energiataloudellisista kodinkoneista sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä ja ympäristökuormituksesta. Valinnoilla on merkitystä ympäristön kannalta. Tavallinen kansalainen voi joutua näiden kysymysten kanssa tekemisiin myös silloin, jos hän valmistaa vaikkapa kirpputorilla myytäväksi jonkin sähköä käyttävän laitteen, esimerkiksi valaisimen.

Seuraavassa lähestytään turvallisuutta, sähkölaitteen häiriöttömyyttä ja ympäristöystävällisyyttä sähkölaitteiden valmistajien, maahantuojien ja jälleenmyyjien näkökulmasta: Kuka vastaa ja mistä? Miksi merkkejä tarvitaan? Mitä viranomaiset valvovat ja miten?

Sähkölaitteissa esiintyy monenlaisia merkintöjä. On arvokilpiä ja eri sertifiointiyritysten merkintöjä, jotka antavat kuluttajille tietoa laitteen turvallisuudesta.
On CE-merkki, jolla valmistaja ilmoittaa viranomaisille laitteen olevan asianmukaisesti valmistettu.

On hyvä tuntea myös kierrätys- ja energiamerkinnät, jotka kertovat yhdenmukaisesti
ja luotettavasti sähkölaitteen energiankulutuksesta sekä sen muista ominaisuuksista.

Myyjän merkkituntemus on myyntivaltti ja osa hyvää asiakaspalvelua!

Tämän sivun teksti perustuu TUKES-oppaaseen ”Sähköisissä merkeissä – opas vähittäismyyjille ja maahantuojille”.

Sähkölaitteiden valmistajat ja maahantuojat vastaavat turvallisuudesta

Euroopan talousalueella sähkölaitteiden yhtäläiset turvallisuusvaatimukset edellyttävät, että laitteet eivät saa aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle, ympäristölle tai omaisuudelle.

Vaatimustenvastaisten tuotteiden osuus kaikista Suomessa markkinoilla olevista sähkötuotteista on pieni, noin prosentin luokkaa. Tuotetyyppejä, joissa on paha turvallisuuspuute löydetään markkinoilta vuosittain muutamia kymmeniä.

Sähkölaitteiden valmistajien, maahantuojien ja vähittäismyyjien ammattitaitoa on tietää ja tuntea turvallisuusvaatimukset. Se on osa hyvää asiakaspalvelua. Toisaalta tuotteiden sähköturvallisuuden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia seurauksia ja merkittäviä kustannuksia.

Ensisijainen vastuu sähkölaitteiden turvallisuudesta on valmistajilla ja maahantuojilla

Sähköturvallisuuslain (410/1996) mukaan vastuu on jokaisella sähkölaitteen luovuttajalla, myös tukkumyyntiportaalla, vähittäiskaupalla ja jopa kirpputorimyyjällä.

Valmistajien ja maahantuojien on tarvittaessa annettava turvallisuusvalvontaa varten viranomaisille tietoja laitteista, esimerkiksi tuotetyypistä, valmistajista ja laitteen testanneista laboratorioista sekä laitteelle annetuista sertifikaateista.

Sähkötuotteiden vähittäismyyjän on hyvä varmistaa ennen tuotteen valikoimiin ottamista,
kuka toimii tuotteen maahantuojana. Kun tuote hankitaan agentin kautta, vähittäismyyjä voi olla itse maahantuoja, jonka tehtäviin kuuluu varmistua tuotteen turvallisuudesta, vaatimustenmukaisuudesta ja mm. siitä, että tuotteen mukana on suomen- ja ruotsinkieliset asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet.

Sähkölaitteen tilauksen yhteydessä vähittäismyyjän kannattaa pyytää maahantuojalta kopio valmistajan laatimasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta sekä varmistaa suomen- ja ruotsinkielisten ohjeiden olemassaolo. Myyjän ammattitaitoa on kertoa asiakkaalle sähkölaitteen turvallisuusmerkinnöistä.

Markkinavalvontaa kaikkialla Suomessa

Viranomaisten markkinavalvonnalla varmistetaan, että laitteiden valmistajien ja maahantuojien oma ensivalvonta toimii ja että tuotteet ovat turvallisia.

Tukes valvoo myynnissä olevien sähkölaitteiden sähköturvallisuutta, sähkömagneettista yhteensopivuutta, energiamerkintöjä ja -tehokkuutta, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä koneita ja laitteita sekä sitä, että laitteet eivät sisällä ympäristölle vaarallisia kiellettyjä aineita.

Tukesin tarkastajat tekevät vuosittain n. 2000 valvontakäyntiä sähkölaitteita ja -tarvikkeita myyviin liikkeisiin. Tarkastajat hankkivat liikkeistä tarkastusta ja testausta varten laitteita, joiden turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus halutaan varmistaa. Vuosina 2004-08 testauksia tehtiin n 700 vuodessa ja ne johtivat suunnilleen seuraaviiin vuotuisiin toimenpiteisiin:

· Huomautuksia 300

· Toimituskieltoja 60

· Myyntikieltoja 100

· Palautusmenettelyjä 20

Laitteiden merkinnät tärkeä osa turvallisuutta

Sähkölaitteista löytyvät merkinnät ovat tärkeä osa niiden turvallisuutta. Merkintöjä on selostettu toisaalla sivuillamme, joille pääset seuraavista linkeistä:

Sähkölaitteiden merkinnät

IP-merkinnät

Sivun alkuun