Mene sisältöön

Sähköalan standardointi

Sähkölaitteiden ja -asennusten täytyy olla turvallisia käyttäjilleen. Laitteiden yhtenäiset turvallisuusvaatimukset on määritelty EU:n direktiiveissä ja niihin perustuvissa suomalaisissa määräyksissä. Viran-omaismääräyksissä esitetään kuitenkin vain keskeiset turvallisuusvaatimukset. Yksityiskohtaisten määrittelyjen ja testausmenetelmien osalta viranomaismääräyksissä viitataan suomalaisiin SFS-standardeihin, jotka puolestaan perustuvat kansainvälisiin ja eurooppalaisiin standardeihin.

Turvallisuuden lisäksi standardien avulla varmistetaan laitteiden, kuten pistotulppien ja -rasioiden, keskinäinen yhteensopivuus. Käyttämällä standardinmukaisia piirrosmerkkejä ja piirustuksia, puhumattakaan ammattisanoista, varmistetaan alan ammattilaisten yksikäsitteinen viestintä. Myös sähkölaitteiden käyttöä opastavat kuvatunnukset esimerkiksi kodinkoneissa perustuvat standardeihin. Sähkölaitteiden toisilleen aiheuttamista häiriöistä eli sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta on tullut viime vuosina merkittävä standardisoinnin kohde.

Sähköalan SFS-standardien valmistelusta vastaa SESKO ry. Sen jäseniä ovat sähköalan edunvalvontajärjestöt, kuten Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry STEK, sähköturvallisuusviranomaiset sekä testauslaitokset. SESKOn pysyvissä asiantuntijaryhmissä on lähes 500 yritysten ja laitosten edustajaa. SESKO on jäsenenä maamme standardisointialan keskusjärjestössä Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:ssä sekä sähköalan kansainvälisessä (IEC) ja eurooppalaisessa (CENELEC) yhteistyöjärjestössä. SESKOn rahoitus perustuu pääasiassa standardien myyntiin, asiantuntijoiden osallistumismaksuihin sekä valtion avustuk-seen. Myös STEK tukee SESKOn toimintaa taloudellisesti.

Sähköalan kansainvälisiä standardeja on julkaistu noin 100 000 sivua. Suomenkielellä niistä on julkaistu noin 17 000 sivua. Esimerkkejä eri aihepiirien SFS-standardeista tai standardisarjoista:

SFS 6000 Pienjänniteasennukset
SFS 6001 Suurjänniteasennukset
SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus
SFS 5799 Valaisinpistokytkimet. Rakenne- ja testausvaatimukset
SFS-EN 12464-1 Valo ja valaistus. Työkohteiden valaistus. Osa 1: Sisätilojen työkohteiden valaistus
SFS-EN 60849 Äänijärjestelmät hätätilannekäyttöön
SFS-EN 50083-2 Yhteisantennilaitteet. Laitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus
SFS-EN 50131-1 Hälytysjärjestelmät. Rikosilmoitusjärjestelmät. Osa 1: Yleiset vaatimukset
SFS-EN 60204-1 Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset
SFS-EN 60335-1 Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset
SFS-EN 60950-1 Tietotekniikan laitteet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset
SFS-EN 61082-1 Sähkötekniikassa käytettävien dokumenttien laatiminen. Osa 1: Yleiset vaatimukset
SFS-IEC 60050-195 Sähköteknillinen sanasto. Osa 195: Maadoitus ja suojaus sähköiskulta

Sivun alkuun